Czym charakteryzują się nowoczesne systemy asekuracji?

Asekuracja podczas prac na wysokościach to konieczność, aby osoby wykonujące swoje zadania mogły czuć się bezpiecznie. Brak systemów asekuracji w praktyce oznacza, że każdy pracownik jest narażony na upadek, którego konsekwencją mogą być ciężkie obrażenia ciała. Dojść może również do wypadku śmiertelnego. 

Czym są systemy asekuracyjne? Kiedy się je stosuje?

Wedle definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP pracę na wysokościach uznaje się, gdy przeprowadza się ją na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednocześnie nie jest to powierzchnia osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, a także gdy wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia, które chronią przed upadkiem z wysokości. W przeciwnym wypadku konieczne jest zastosowanie systemów asekuracji, które muszą być zgodne z normami systemy EN795 oraz CEN/TS 16415. System asekuracyjny linowy dostępny w Hightech składa się z kilku elementów, m.in. z nierdzewnej liny nierdzewnej, zamka napinająco-amortyzującego, słupków oraz punktów. Systemy te służą do zabezpieczenia przed upadkiem czterech pracowników jednocześnie.

Co roku w Polsce notuje się kilka-kilkanaście wypadków śmiertelnych podczas prac na wysokościach. Jedną z ich przyczyn są zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Systemy asekuracji są więc nieodzownym elementem prac na wysokościach wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości stosowania zbiorowych środków ochrony lub gdzie nie ma np. wind. Linowe systemy asekuracji stosuje się również, gdy pracownik często musi zmieniać swoją pozycję i należy w związku z tym uniemożliwić mu spadanie. Może to dotyczyć takich prac jak:

  • konserwacja urządzeń,
  • montaż lub demontaż rusztowań,
  • prace budowlane i remontowe,
  • odśnieżanie,
  • prace kominiarskie.

Jak dobrać systemy asekuracji?

Podstawą doboru systemu asekuracji jest ocena ryzyka zawodowego, która dotyczy przewidzianego zakresu prac. To konieczny krok, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, iż system asekuracji zostanie dobrany błędnie, co zwiększy ryzyko upadku z wysokości. Poza tym nadzorujący prace (najczęściej będzie to pracodawca) musi odpowiednio przeszkolić swoich pracowników z działania i użytkowania poszczególnych elementów systemu. 

Co istotne, gdy prace są prowadzone na budynku, to jego administrator wraz z firmą wykonującą dane zlecenie powinni wyznaczyć koordynatora do spraw BHP, który oceni, czy sprzęt ochrony indywidualnej i stworzona instrukcja BHP faktycznie będą przeciwdziałać upadkom z wysokości. Sam dobór systemów asekuracji polega m.in. na ocenie warunków środowiskowych (wilgotności, temperatury, obecności czynników żrących), kąta nachylenia dachu, a także podjęciu decyzji, czy system będzie mocowany na ociepleniu, czy bezpośrednio do konstrukcji. W tej drugiej ewentualności systemy asekuracyjne mogą być mocowane do podłoży drewnianych, stalowych oraz betonowych. W Hightech znajdziesz systemy asekuracyjne do każdego typu podłoża, które spełniają wszystkie normy gwarantujące bezpieczeństwo wykonywanych prac.